Desať biblických skutočností, ktoré potrebuje poznať každý človek

  1. Boh je Stvoriteľ celého vesmíru a všetkých ľudí – jemu vďačíme za všetko, čo je okolo nás, bez neho by vesmír nemohol existovať. Zároveň i ten najmenší živý organizmus svedčí o všemúdrom Tvorcovi.

Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. (Genezis 1:1)

  1. Boh je Zákonodarca – existuje všeobecný morálny zákon, ktorého zdrojom je sám Boh. Tento zákon je v našom svedomí a obsahuje dve hlavné prikázania: milovať Boha z celého srdca a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého. Bližšie sú tieto dve veľké prikázania rozvedené v desatore, ktoré sa stalo pilierom pre zákony takmer všetkých moderných štátov.

A on [Pán Ježiš] mu povedal: Čo je napísané v zákone? Ako čítaš? (Lukáš 10:26)

  1. Boh je Sudca – všetci ľudia sa budú zodpovedať za svoj život Bohu, ktorý nás stvoril. Vážna a smutná správa je, že všetci sme zhrešili a sme vinní pred Bohom, lebo sme prestúpili jeho zákon. Kde kto je taký človek, ktorý môže povedať, že nikdy neprestúpil nič z desatora?

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. (Rimanom 3:23)

  1. Boh je Spasiteľ – Boh vyplnil dávne sľuby a nakoniec poslal svojho milovaného dokonalého Syna, ktorý sa v konkrétnom čase a priestore narodil zo zázračného panenského počatia. Jednorodený Boží Syn nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Len on dokázal svojím utrpením a smrťou zaplatiť za hriechy všetkých, lebo priniesol dokonalú obeť na dreve Golgoty. Spasenie nás hriešnikov však nie je automatické. Podmienkou spasenia je uznanie vlastnej hriešnosti (v Biblii sa to bežne označuje aj ako pokánie) a tiež úprimná viera v Pána Ježiša. Konkrétne máme veriť v to, že obeť Božieho Syna stačí na uzmierenie všetkých našich vín pred svätým Bohom. Takto potom Boh môže spravodlivým spôsobom odpustiť tým, ktorí veria v Pána Ježiša, lebo práve Ježiš vytrpel zástupne spravodlivý trest za hriechy sveta.

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. (1. Ján 4:14)

  1. Boh posväcuje svoj ľud – okamihom spasiteľnej viery sa človek stáva novým stvorením, čo znamená že podstupuje obrovskú vnútornú premenu. Sväté Písmo dokonca hovorí o novom narodení, pretože tu ide o celkový nový začiatok života. Taký človek už viac nepatrí hriechu a diablovi, ale stal sa Kristovým vlastníctvom. To okrem iného znamená, že sa začal život pod Kristovým panstvom. V tomto novom živote človek odporuje hriechu a zvodom sveta a denno-denne sa učí trpezlivo kráčať podľa Krista a konať jeho vôľu.

Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, hľa, všetko je nové. (2. Korinťanom 5:17)

  1. Večný život je dar – Sväté Písmo opakovane zdôrazňuje, že spasenie je dar. Dar je tu myslený ako opak mzdy alebo zárobku, kde človek dostáva mzdu pomerne k vykonanej práci. Za poctivo vykonanú prácu patrí človeku príslušná odmena. So spasením to je ale inak. Spasenie je totiž pre nás po línii mzdy nedosiahnuteľné. Je tomu tak preto, že spasenie si nedokážeme zaslúžiť. Sme totiž zadlžení kvôli hriechu a nijako nedokážeme naplniť Božie neoblomné požiadavky na úplnú svätosť. Boh je ale taký láskavý, že nám ponúka spasenie ako dar. Keď sa len pokoríme a prídeme s poddajným srdcom, môžete vierou v jeho sľuby prijať odpustenie a nový život skrze vieru v Pána Ježiša. Až potom, keď prijmeme vierou spasenie ako dar, dostávame silu žiť na Božiu slávu a konať tak, aby sa mu to páčilo, lebo každý veriaci človek je premenený a dostáva nové srdce a Svätého Ducha, ktorý ho bude až do konca života posilňovať.

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. (Efezanom 2:8)

  1. Večný život je odmena – Sväté Písmo zároveň opisuje večný život ako odmenu, aby sa tým vyjadrilo, že všetko ťažké a náročne, čo ide s nasledovaním Krista bude viac ako kompenzované okamihom vstupu do večnosti. Byť kresťanom totiž nie je ľahké a nie je to bez zápasov. Znamená to vykročiť na cestu nasledovania, ktorá je opisovaná ako úzka cesta a tá má svoju náročnosť. Na konci tejto cesty je ale pre každého, kto na nej i napriek prekážkam a ťažkostiam vydrží až do konca od samotného Všemohúceho Boha sľúbená tá najväčšia možná odmena, ktorou je večný život v neporušiteľnosti a v nepredstaviteľnej sláve.

Vtedy mu začal hovoriť Peter: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A Ježiš odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, že nieto nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby teraz, v tomto čase, nedostal sto ráz toľko domov a bratov a sestier a materí a detí a polí, s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. (Marek 10:28 – 30)

  1. Na konci histórie bude každý človek súdený podľa svojich skutkov. Písmo prirovnáva cestu životom k sejbe, kde záleží na tom, čo zasievame. Obrátený človek odo dňa svojho obrátenia seje v Ducha a tak z Ducha zožne večný život. Neobrátený človek opačne k tomu celý život zasieval v telo a čaká ho súd a zatratenie.

Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život. (Galaťanom 6:8)

  1. Zem i celý vesmír budú nakoniec zbavené každej formy zla a obnovené do väčšej slávy, než akú si dokážeme predstaviť. Toto nové nebo a nová zem sa stanú neodcudziteľným dedičstvom všetkých, ktorí vo viere až do konca nasledovali Pána Ježiša.

A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť.(2. Peter 3:13)

  1. Pán Ježiš nás volá hľadať, klopať a prosiť. Stojí za to nečakať ani chvíľu a hľadať z celého srdca až dovtedy, kým nenájdeme v Bohu istotu odpustenia a večného prijatia.

Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám. (Matúš 7:7)


Tags: #viera , #spasenie , #milost , #vecny-zivot , #pokanie , #obratenie , #Biblia , #sud

Published: April 2, 2021