Obrátenie človeka k Bohu

Porozumenie rozdielom medzi monergistickými a synergistickými modelmi obrátenia

Exodus 17; Žalm 95; Židom 3 a 4

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

V rámci evanjelikálneho protestantizmu existujú viaceré chápania či modely toho, ako u človeka nastáva obrátenie. Tieto rôzne modely sa potom dajú rozdeliť podľa rozličných kritérií. Jedno možné rozdelenie je monergizmus vs. synergizmus. Monergizmus v záležitosti obrátenia znamená, že obrátenie sa chápe ako spôsobené výlučne jednostrannou Božou aktivitou, kým synergistický prístup o pozadí udalosti osobného obrátenia uvažuje ako o kombinácii viacerých faktorov, ktoré sa spolu stretli a prekryli v istom konkrétnom časovom momente. Kázeň tieto dva prístupy porovnáva a potom hlavne cez viaceré biblické citáty z listu Židom prináša v čiastke obhajobu synergistického pohľadu na obrátenie človeka k Bohu, ktorý je milostivým záchrancom mnohých hriešnikov.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Obratenie a znovuzrodenie

Téma: #evanjelium , #spasenie , #obratenie , #znovuzrodenie , #hriesnost , #milost , #viera , #monergizmus , #synergizmus , #kalvinizmus , #arminianizmus , #molinizmus , #openteizmus

Dátum: March 21, 2021