Človek Ježiš Kristus prišiel na svet

príležitostné kázne

Matúš 1:1; Matúš 1:18; Matúš 1:20; Lukáš 1:35; Ján 1:1; Ján 1:6; Ján 1:14; Ján 12:46; Ján 18:28 – 19:15; Galaťanom 4:4 – 5; 1. Timotejovi 6:7

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Počas vianočného obdobia sa v Slovenskej republike ako aj v iných krajinách sveta bežne hovorí o tom, ako sú tieto dni oslavou toho, že Boh sa stal človekom či prišiel k nám v podobe človeka. Je to veľmi rozšírený postoj, ale zostáva otázkou, či ide o biblické učenie alebo o ideu, ktorá vznikla ako odklon od Písma až oveľa neskôr po ére apoštolov. V kontraste k takémuto chápaniu táto kázeň predkladá pozíciu, kde Pán Ježiš začína existovať ako osoba cez panenské počatie v lone ženy Márie. Takéto učenie jednak plynie z prostého čítania záznamov o narodení Krista v evanjeliách Matúša a Lukáša, ale dá sa rovnako rozoznať aj v evanjeliu Jána či u apoštola Pavla. Jednoducho v Písmach je Pán Ježiš prezentovaný opakovane ako súčasť ľudského rodu skrze narodenie sa zo ženy. Hoci Jánovo evanjelium sa neraz používa tak, že sa v ňom hľadá podpora pre osobnú predľudskú existenciu Krista, táto kázeň počiatočne podrobuje takýto výklad kritickému rozboru. V tomto vyučovaní sa konkrétne zvlášť pozeráme na výraz „prísť na svet“, ako je používaný v Jánovom evanjeliu. Do záberu sa tiež dostávajú verše Ján 1:1 a Ján 1:14, ktorá sa veľmi často uvádzajú ako podpora pre učenie o trojjedinosti. Kázeň však do kontrastu prináša unitariánsky výklad týchto veršov. Písma nás celý čas vedú k viere v jedného Boha a v jeho Syna Pána Ježiša Krista, aby sme takouto vierou mohli dosiahnuť večný život.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #Boh , #unitarianizmus , #trojjedinost , #Jezis , #Kristus , #Pan , #synovstvo Bozie , #predludska-existencia , #apostoli , #viera , #vianoce , #spasenie , #Maria

Dátum: December 26, 2021