Poznanie pravého Boha – výsada a zároveň povinnosť človeka

Genezis 1:28 – 30; Genezis 2:17; Genezis 18:25; Žalmy 91:1; Rimanom 1:19 – 21; Efezanom 4:18; Galaťanom 4:8 – 9; Kolosanom 3:9; 1. Timotejovi 1:17

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Čo je najväčšou výsadou človeka? Bude to schopnosť poznať Boha a spolu s tým ho milovať a poslúchať ho. Aká je prioritná povinnosť každej ľudskej bytosti? Bude to poznať Boha, milovať ho a poslúchať ho. Človek bol stvorený ako vrchol Božieho stvoriteľského diela na šiesty stvoriteľský deň, pričom sa svojimi schopnosťami dramaticky odlišuje od všetkých zvierat. Medzi tie obrovské rozdiely patrí okrem iného jeho schopnosť komplexného a analytického myslenia a kapacita budovať akumulované poznanie. Takto dokáže pozoruhodne prenikať do reality stvoreného sveta a pretvárať ho svojou prácou a snažením. No ani toto nie je najväčšou výsadou či schopnosťou človeka. V skutočnosti je to ľudská schopnosť poznať, kto je jeho Stvoriteľ a takto žiť vo vzťahu so svojím Bohom. V kázni sú postupne rozobraté viaceré Božie atribúty, ktoré sa dajú rozdeliť na bytostné či ontologické a morálne. Poukázané je tiež na dôsledky hriechu vo vzťahu k ľudskej schopnosti Boha poznať. Porovnaný je stav pred obrátením, ktorý charakterizuje nepoznanie Boha, so stavom po obrátení, kedy človek z Božej milosti objavuje, aký je Boh v skutočnosti. Rovnako je predložený poukaz na to, ako nás viera v evanjelium Pána Ježiša Krista privádza k nádhere pravdivého poznania Boha.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: prilezitostne kazne

Téma: #Boh , #atributy-Boha , #bytost-Boha , #spasenie , #hriesnost , #evanjelium , #poznanie , #laska , #poslusnost , #stvorenie , #clovek , #zvierata , #Pismo , #obratenie , #jeden-Boh , #Adam , #Eva , #pokanie , #viera , #milost

Dátum: October 16, 2022