Adam

Poznanie pravého Boha – výsada a zároveň povinnosť človeka
| Genezis 1:28 – 30; Genezis 2:17; Genezis 18:25; Žalmy 91:1; Rimanom 1:19 – 21; Efezanom 4:18; Galaťanom 4:8 – 9; Kolosanom 3:9; 1. Timotejovi 1:17 |
Popis: Čo je najväčšou výsadou človeka? Bude to schopnosť poznať Boha a spolu s tým ho milovať a poslúchať ho. Aká je prioritná povinnosť každej ľudskej bytosti? Bude to poznať Boha, milovať ho a poslúchať ho. Človek bol stvorený ako vrchol Božieho stvoriteľského diela na šiesty stvoriteľský deň, pričom sa svojimi schopnosťami dramaticky odlišuje od všetkých zvierat. Medzi tie obrovské rozdiely patrí okrem iného jeho schopnosť komplexného a analytického myslenia a kapacita budovať akumulované poznanie. Read more

Narodenie a identita Pána Ježiša podľa Lukášovho evanjelia
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 5. časť] |
| Lukáš 1:1 – 38, 3:22; 3:38, 1:43; Ján 2:1 a 3; Skutky 1:14; Genezis 3:15; Rimanom 5:12; 2. Samuelova 7:14; 1. Kronická 17:13 |
Popis: V piatej časti tejto série nás zaujíma primárne text prvej kapitoly Lukášovho evanjelia a popri tom aj ďalšie texty a medzi nimi Lukáš tretia kapitola. Evanjelista Lukáš po úvode najprv opisuje Jána Krstiteľa ako toho, kto mal pripraviť izraelský ľud na príchod Syna Božieho. Pritom s ohľadom na osobu Pána Ježiša je kľúčové porozumieť, ako evanjelista Lukáš jasne nadväzuje na starozmluvné texty, ktoré Syna Božieho opisujú ako človeka, ktorý sa zrodí z dávidovsko-mesiášskej kráľovskej rodovej línie, a ktorého Boh zmocní k vykonaniu diela spasenia hriešnikov. Read more