Nové preskúmavanie a hľadanie postoja vo veci vakcinácie proti vírusu SARS-CoV2

V mesiacoch november a december roku 2021 som kázal spolu tri kázne v rámci série „Covid-19 – Potreba biblicky informovanej orientácie uprostred pokračujúcej pandémie“. Táto séria reprezentuje výsledok môjho osobného skúmania a rozhodovania sa a to až po neskoré večerné hodiny nedele 12.12.2021. V ďalších dňoch počnúc 13.12.2021 som však začal realizovať nové preskúmavanie, keďže sa mi do pozornosti dostali nové skutočnosti, ktoré mi pôvodne neboli známe, resp. mi boli známe neúplne či v skreslenej podobe. Konkrétne ide o tú rovinu, že u všetkých vakcín, ktoré sa aktuálne používajú v SR na očkovanie proti chorobe Covid-19, je prítomná spojitosť s použitím laboratórne namnožených bunkových línií prvotne získaných z potratených ľudských plodov. Nové zistenia ukazujú na to, že táto spojitosť je prítomná závažným spôsobom aj u tých vakcín, kde som sa pôvodne domnieval, že spojitosť je iba okrajová a nevytvára principiálnu prekážku užiť tieto vakcíny pre biblicky založeného kresťana.

V tejto veci som pôvodne už skôr urobil isté preskúmanie, ale zdroje na ktoré som sa pôvodne spoliehal, sa ukázali ako nedostatočné. Novo zistené skutočnosti a súvislosti ma priviedli do bodu, kde som sa rozhodol doterajšiu sériu ukončiť na troch častiach a stiahnuť späť môj dobre mienený osobný apel, aby každý seriózne zvážil očkovanie ako ochranu pre seba a ako pomoc pre krajinu a formu vyjadrenia lásky k blížnemu.

Záznamy z tejto série sú od tohto bodu ponechané na web stránke cirkvi SBV BA v archívnom režime ako materiál na osobné samoštúdium pre kohokoľvek, koho táto téma zaujíma. Aktuálne pripravujem novú sériu vyučovaní k téme Covid-19 a očkovanie, ktorá bude zostavená vo svetle novozískaných poznatkov a nového preskúmania, a ktorej prezentácia je na pláne niekde po novom roku. S ohľadom na tieto nové zistenia som sa tiež začal nanovo a hlbšie zamýšľať nad niektorými globálnymi súvislosťami, čo všetko bude premietnuté do novej série vyučovaní. Zatiaľ ocením vaše modlitby a budem rád v spojení s každým, koho táto téma zaujíma a naplno hľadá, ako zaujať správny postoj vo svetle biblického poznania.


Tags: #covid-19 , #pandémia , #Biblia , #vakcinácia

Published: December 25, 2021