Arminianizmus – kalvinizmus – molinizmus – openteizmus

Genezis 1 a 2; Genezis 4:7; Žalm 104; 1. Korinťanom 2:10; 1. Timotejovi 1:19 až 20; 2. Peter 3:5 – 7

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Toto vyučovanie najprv začína pohľadom na Žalm 104, ktorý je poetickou reflexiou nad Božím dielom stvorenia, ako je opísané v knihe Genezis 1 a 2. Žalmista tam vyzdvihuje Božie činy stvorenia, udržiavania a zaopatrenia za čo všetko Bohu patrí vďaka a chvála. Kým existoval len Boh sám, celá realita je ľahko opísateľná – jestvuje iba Boh a jeho Duch. No výsledkom šiestich stvoriteľských dní vzniká nový stav, kedy existuje aj tvorstvo v celej jeho zložitosti a rozmanitosti a k tomu pozostávajúce zo živej i z neživej časti. Tento nový stav, ktorý je výsledkom dokončenia diela stvorenia, otvára nové otázky, ako presne funguje vzťah Boha a jeho tvorstva. Príchod hriechu potom otvára ešte ďalšiu otázku, ako presne Boh pôsobí pri diele spasenia ľudí, ktorí padli do hriechu, čo je prípad nás všetkých. Historicky sa v priestore protestantizmu uchytili štyri rôzne prístupy k týmto otázkam. Sú známe ako arminianizmus, kalvinizmus, molinizmus a openteizmus. Cieľom tohto vyučovania je takto predložiť prvotnú orientáciu ohľadom toho, v čom spočívajú rozdiely medzi týmito štyrmi prístupmi. Zároveň je v stručnosti opísaná osobná poznávacia cesta vyučujúceho brata, čo sa týka tejto témy. Toto konkrétne študijné vyučovanie voľne nadväzuje na skoršie vyučovanie „Obrátenie človeka k Bohu – porozumenie rozdielom medzi monergistickými a synergistickými modelmi obrátenia“, ktoré v zbore SBV BA odznelo 21.3.2021.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Článok o teológovi Jacobovi Arminiusovi na slovenskej Wikipédii

Článok o molinistickej pozícii na slovenskej Wikipédii

Článok o kalvinistickej pozícii na slovenskej Wikipédii

Biblický unitarián Dale Tuggy objasňuje openteizmus v rozhovore s pastorom Seanom Finneganom (1. časť)

Biblický unitarián Dale Tuggy objasňuje openteizmus v rozhovore s pastorom Seanom Finneganom (2. časť)

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #hriech , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #znovuzrodenie , #obratenie , #vecny-zivot , #evanjelikalizmus , #protestantizmus , #novy-zivot , #Bozie-zaopatrenie , #Bozie-udrziavanie , #Boh-Otec , #Biblia , #predurcenie , #predestinacia , #predzvedenie , #odpadnutie , #vytrvanie , #duchovny-rast , #kompatibilizmus , #arminianizmus , #molinizmus , #openteizmus , #synergizmus , #monergizmus , #Bozia-zvrchovanost , #slobodna-vola

Dátum: June 11, 2023