Príchod Pána Ježiša Krista z pohľadu veľkej perspektívy Božieho plánu

[Ježiš Kristus je Syn Boží – 7. časť]

Genezis 22:18; 2. Samuelova 7:12 – 17; Matúš 1:18; Luk 2:49 a 3:22; Ján 20:31; Skutky 9:20; Rimanom 1:1 – 20; 2. Kor 1:19

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: V záverečnej siedmej časti tejto série sa na osobu a dielo Pána Ježiša pozeráme z veľkej perspektívy Božieho plánu. Rozoznať sa dajú etapa prípravná plná predobrazov a proroctiev o osobe Krista-Mesiáša, potom prichádza obdobie, keď je Pán Ježiš zrodený ako človek a koná dielo služby na zemi a nakoniec je tu úsek, kedy už Boží Syn existuje v neporušiteľnom vzkriesenom stave a nachádza sa po Božej pravici. Cieľ záverečnej časti je aj zrekapitulovať hlavnú výkladovú os celej série, no pribudli aj ďalšie postrehy a súvislosti. Tieto sa dajú rozoznať ako prechádzame množstvo biblických výpovedí o osobe Pána Ježiša a jeho bezhriešnom človečenstve, bez ktorého by sme nikto z nás nemohli mať vzťah s Bohom.

Odkaz na PDF dokument: Príchod Pána Ježiša Krista z pohľadu veľkej perspektívy Božieho plánu

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Jezis Kristus je Syn Bozi

Téma: #Boh , #unitarianizmus , #trojjedinost , #modalizmus , #Jezis , #Kristus , #oneness , #Pan , #Stara zmluva , #Nova zmluva , #anjeli , #synovstvo Bozie , #rodokmene , #predludska-existencia , #apostoli , #cirkev , #evanjelium , #Duch Svaty , #vzkriesenie , #spasenie

Dátum: October 3, 2021