Cirkev

Vyučujúco-evanjelizačné zhromaždenia a Večera Pánova – kde sme teraz
| [Cirkev Pána Ježiša Krista – 4. časť] |
| Skutky 19:1 – 12; 1. Korinťanom 11:17 – 34 |
Popis: Kázeň v úvodnej časti prehľadne popisuje štyri rozmery aktuálneho fungovania zboru SBV BA, ktoré sú z dlhodobého hľadiska: (1) nedeľné vyučujúco-evanjelizačné zhromaždenia; (2) Večera Pánova; (3) modlitebné stretnutia a (4) misijno-staviteľské úsilie v meste Košice. Hlavná časť tohto vyučovania sa potom venuje biblickému zdôvodneniu a rozlíšeniu medzi vyučujúco-evanjelizačným zhromaždením a Večerou Pánovou. Každé z týchto dvoch druhov zhromaždení má svoj vlastný formát a svoje vlastné ciele a je treba medzi nimi rozlišovať. Read more

Príchod Pána Ježiša Krista z pohľadu veľkej perspektívy Božieho plánu
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 7. časť] |
| Genezis 22:18; 2. Samuelova 7:12 – 17; Matúš 1:18; Luk 2:49 a 3:22; Ján 20:31; Skutky 9:20; Rimanom 1:1 – 20; 2. Kor 1:19 |
Popis: V záverečnej siedmej časti tejto série sa na osobu a dielo Pána Ježiša pozeráme z veľkej perspektívy Božieho plánu. Rozoznať sa dajú etapa prípravná plná predobrazov a proroctiev o osobe Krista-Mesiáša, potom prichádza obdobie, keď je Pán Ježiš zrodený ako človek a koná dielo služby na zemi a nakoniec je tu úsek, kedy už Boží Syn existuje v neporušiteľnom vzkriesenom stave a nachádza sa po Božej pravici. Cieľ záverečnej časti je aj zrekapitulovať hlavnú výkladovú os celej série, no pribudli aj ďalšie postrehy a súvislosti. Read more

Identita Pána Ježiša Krista podľa knihy Skutky apoštolov
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 6. časť] |
| Skutky 2:22 a 17:31; Skutky 3:6 a 10:38; Skutky 3:22; Skutky 3:25 a 13:23; Skutky 3:26, 4:25 a 4:27; Skutky 9:20 a 13:33; Lukáš 2:4; Marek 9:7; 1. Korinťanom 16:22; Galatským 4:4 |
Popis: Kniha Skutky apoštolov obsahuje inšpirované dejiny prvej cirkvi a je plná enormne dôležitých informácií. Nás v tomto prípade zaujíma, čo hlásajú apoštoli o tom, že kto je Ježiš Kristus, akými výrazmi ho opisujú alebo tiež čo učia o jeho identite. Prezentujú ho ako večného Boha či druhú božskú osobu v trojjedinom Bohu alebo naopak ohlasujú, že Ježiš Kristus je svojím narodením, životom, smrťou a vzkriesením vyplnením dávnych sľubov o príchode Spasiteľa, ktorý sa narodí z Abrahámovho potomstva a Dávidovho rodu? Read more

Čo je to vodný krst veriaceho v Pána Ježiša Krista

Tento PDF dokument bol napísaný ako študijná pomôcka pre ľudí, ktorí sa chystajú pristúpiť ku kresťanskému vodnému krstu a vôbec pre každého, kto sa chce zodpovedne oboznámiť s biblickým učením o vodnom krste, ako je opísaný a ustanovený v Božom slove z autority Pána Ježiša Krista a jeho apoštolov. Ide o druhé prepracované vydanie článku, ktorý pôvodne vyšiel v roku 2015. Odkaz na článok: Čo je to vodný krst veriaceho v Pána Ježiša Krista – 2. Read more