Kto alebo čo je Svätý Duch

Genezis 1:1 až 2; Genezis 6:3; Exodus 33:23; Sudcovia 11:29; Izaiáš 6:1; Daniel 7:9; Matúš 18:10; Marek 13:11; Lukáš 1:35; Ján 14:17; 1. Korinťanom 2; 1.Korinťanom 6:19; 1. Timotejovi 6:16; Zjavenie 4:2 a 3; Zjavenie 22:17

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Biblický unitarianizmus sa sústredí na dve základné tvrdenia. Prvé je presvedčenie, že jeden Boh Biblie a celého vesmíru je Boh Otec sám. Za tým tesne nadväzuje presvedčenie, že Ježiš Kristus je panensky počatý človek, ktorý sa ako Boží Syn nachádza v strede Božieho plánu so stvoreným svetom. Kdekoľvek sa prezentuje táto pozícia, skôr alebo neskôr dôjde na otázku, kto alebo čo je potom Svätý Duch. Jedna možnosť, ktorá sa dá zvoliť, je jednoducho pristúpiť k tomu tak ako kresťania prvých troch storočí poapoštolskej éry. Jednoducho verili, že Svätý Duch je skutočný a aktívny i bez toho, aby vytvorili nejakú formálnu definíciu. Druhá možnosť je nasadiť plné osobné úsilie a zostaviť nejaký popis a objasnenie, čo ako je to v prípade Svätého Ducha náročná úloha. Táto kázeň uznáva uplatniteľnosť prvého prístupu a tiež podčiarkuje, že ako prvé potrebujeme byť osobne presvedčení o pôsobení Svätého Ducha a mať s ním spasiteľnú skúsenosť. Zároveň však toto vyučovanie nakoniec pristupuje k formálnemu popisu v podobe nasledovných ôsmich bodov:

  1. Duch Svätý je „časťou“ či „predĺžením“ Boha, ktorá to časť preniká do stvoreného sveta.
  2. Duch Svätý je sekundárna konkretizácia Božej bytosti.
  3. Boh v plnosti jeho slávy je pre nás neprístupný – toto je primárna konkretizácia Boha. No zároveň ho zažívame cez jeho sekundárnu konkretizáciu, ktorou je Duch Svätý.
  4. Keď budeme hovoriť o sekundárnej konkretizácii, tak vtedy treba Ducha Svätého rozlišovať ako niečo čiastočne odlišné od Boha a čiastočne s ním nerozlučne spojené.
  5. Keď o Duchu Svätom rozmýšľame ako o sekundárnej konkretizácii jednej Božej bytosti, tak tento má v sebe náznak osobosti (= akoby bol po istý bod osobou), no v konečnom dôsledku Duch Svätý nie je osoba v typickom zmysle slova ako samostatná konkrétna bytosť s vlastným vedomím a vlastnou vôľou a vlastnou mysľou a vlastným cítením a vlastným rozhodovaním. Inými slovami, Duch Svätý sa z istého uhla pohľadu môže v niektorých textoch javiť ako osoba, no vo svetle všetkého, čo o ňom Písmo vypovedá, to nie je samostatný jednotlivec, a teda ho nemáme chápať ako osobu v zvyčajnom zmysle slova. Naopak, to, že sa Duch Svätý môže niekedy javiť ako osoba, je najlepšie vysvetliť tým, že ho Písmo miestami jednoducho personifikuje a dokonca niekedy aj silným spôsobom.
  6. Ducha Svätého môžeme ďalej opísať aj ako prejavujúcu sa moc a osobnú prítomnosť Boha vo veriacom človekovi.
  7. Duch Svätý je ďalej daný ako dar každému veriacemu v Ježiša Krista po jeho obrátení. Takto je dar Svätého Ducha Božou pečaťou a účinným prejavom účasti daného veriaceho na Novej zmluve.
  8. Boh dodáva veriacemu posilnenie a pomoc skrze Ducha. Takto je Boží Duch kanálom či dodávateľom Božej moci a prenášateľom jeho prítomnosti.

Odkazy na niektoré študijné zdroje k tematike Svätého Ducha:

Web zoskupenia unitariánskych cirkevných zborov “Living Hope International Ministries”, kde pôsobí pastor Sean Finnegan

Článok o tzv. apoštolskom vyznaní viery na slovenskej Wikipédii

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Kto-alebo-co-je-Svaty-Duch

Téma: #Boh , #Boh-Otec , #viera , #nadej , #laska , #obratenie , #ovocie-Ducha , #Syn-Bozi , #odpustenie , #Pismo , #Bozie-slovo , #obratenie , #unitarianizmus , #znovuzrodenie , #Duch-Svaty , #Duch-Bozi

Dátum: January 22, 2023