Tri starozmluvné línie, ktoré sa zbiehajú vo verši Ján 1:1

Evanjelium Jána 1. kapitola – Výklad textu a to ako zapadá do celku pozície biblického unitarianizmu (1. časť)

Genezis 1; Genezis 15:1 a 4; Deuteronomium 6:4; 1. Samuelova 3:7 a 21; Žalmy 77:17; Izaiáš 2:3; Izaiáš 24:23; Izaiáš 44:24; Izaiáš 55:7, 10, 11, 12; Zachariáš 12:1; Matúš 11:25 a 19:4; Ján 1:1 a 14; Ján 12:48; Skutky 17:24; Rimanom 1:25; 2. Korinťanom 4:6; Zjavenie 4:11 a 5:9 a 14:7

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Neraz, keď zástancovia biblického unitarianizmu opíšu svoje chápanie osoby Pána Ježiša Krista ako bezhriešneho človeka a Božieho Syna zrodeného v lone Márie, tak odznie otázka či námietka – a čo Ján 1:1. Táto konkrétna séria vyučovaní je podaná ako celistvá odpoveď na takúto otázku či námietku. V súčasnosti väčšinový výklad Jána 1:1 tvrdí, že výraz „Slovo“ tu označuje druhú božskú osobu, pričom v tomto prístupe sa potom Ján 1:14 chápe ako tvrdenie o tom, že druhá božská osoba pribrala cez panenské počatie v Márii ľudskú prirodzenosť. V kontraste k tejto pozícii táto séria vyučovaní prezentuje iné chápanie. A totiž, že „Slovo“, ktoré bolo na počiatku u Boha, nie je druhá božská osoba, ale silne personifikovaný opis stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity jedného Boha, kde táto aktivita je personifikovaná ako božské Slovo existujúce od počiatku blízko Boha. V rámci zdôvodnenia tejto pozície je najprv zahrnutý pohľad na niektoré personifikácie v Biblii. Potom sa celé vyučovanie postupne pozerá na tri skupiny starozmluvných textov, kde každý z týchto početných textov svojím dielom poukazuje na to, že práve toto mal na mysli apoštol Ján v úvode jeho evanjelia. Čo sa týka verša Ján 1:14, tak je predložené chápanie, že toto „Slovo“ sa stáva telom v tom zmysle, že človek Ježiš Kristus sa svojím počatím, narodením, životom, smrťou a vzkriesením stáva stelesnením tejto Božej stvoriteľskej, spasiteľnej a zjaviteľskej aktivity a preberá ju na seba.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Evanjelium Jana 1 kapitola – vyklad textu

Téma: #slovo Bozie , #spasenie , #stvorenie , #zjavenie , #Logos , #Syn Bozi , #Genezis , #Stara zmluva , #apostol Jan , #pociatok , #personifikacia , #exegeza , #hermeneutika , #biblicky unitarianizmus , #Boh Otec , #uctievanie

Dátum: January 2, 2022