Postava „Pani Múdrosti“ v Prísloviach 8 a to ako súvisí s Jánom 1:1 – 14

Evanjelium Jána 1. kapitola – Výklad textu a to ako zapadá do celku pozície biblického unitarianizmu (2. časť)

Žalmy 33:6; Príslovia 1:2, 1:20, 2:6, 3:13, 3:19; Príslovia 8; Príslovia 9:1 – 6; Ján 1:1 a 1:14; Jeremiáš 10:12 a 51:15

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Postava „Pani Múdrosti“ a opisy jej charakteru a aktivít v Prísloviach 8 sú zo všetkých biblických textov v Starej zmluve jednoznačne najbližšie k tomu ako apoštol Ján opisuje „Slovo“, ktoré bolo na počiatku u Boha. V minulosti počas histórie kresťanstva rôzni biblickí vykladači chápali túto postavu ako reálnu osobnú bytosť. Tak tomu bolo aj počas štvrtého storočia, kedy sa udiali rôzne kristologické spory. Avšak moderná éra priniesla zásadný obrat vo výklade tejto pasáže. Výsledkom nového biblického skúmania tohto textu a jeho rozmanitých súvislostí je nový konsenzus, že sa tu neopisuje osobná bytosť, ale ide o literárny nástroj zosobnenia Božieho atribútu či Božieho konania. Takto je dnes v prostredí protestantizmu prakticky nemožné nájsť odbornú štúdiu či komentár, ktorý by postavu „Pani Múdrosti“ z Prísloví 8 chápal inak ako personifikáciu. Kľúčové tvrdenie druhej časti tejto série je nasledovné – ako náhle sa prikloníme k tomu, že postava „Pani Múdrosti“ v Prísloviach 8 nie je reálna uvedomená a vnímavá osoba, ale ide o personifikáciu Božej múdrej stvoriteľsko-zjaviteľsko-spasiteľnej aktivity, vytvorí sa tým silný a pevný základ, aby sme po rovnakej línii chápali aj postavu „Slova“ v Jánovi 1:1 – 14. V tomto rámci potom nádherne žiari unikátnosť Pána Ježiš Krista, ktorý je stelesnením Božej múdrosti a Božieho slova ako jedinečný človek a Boží jednorodený Syn.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Evanjelium Jana 1 kapitola – vyklad textu

Téma: #slovo Bozie , #spasenie , #stvorenie , #zjavenie , #Logos , #Syn Bozi , #Genezis , #Stara zmluva , #apostol Jan , #pociatok , #personifikacia , #exegeza , #hermeneutika , #biblicky unitarianizmus , #Boh Otec , #uctievanie , #mudrost , #kristologia

Dátum: January 9, 2022