Pán Ježiš Kristus ako stelesnenie Božieho slova a Božej múdrosti – pohľad na ďalšie texty a súvislosti

Evanjelium Jána 1. kapitola – Výklad textu a to ako zapadá do celku pozície biblického unitarianizmu (3. časť)

2. Samuelova 7:14; 2. Kronická 1:8 až 11; 2. Kronická 9:3; Príslovia 1:1 a 30:4; Matúš 10:16, 12:42 a 23:34; Lukáš 1:1; Lukáš 11:24 až 54; Ján 1:14; 1. Ján 1:1 až 3

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Tretia časť tejto série preskúmava súvislosti medzi synoptickými evanjeliami (= Matúš, Marek a Lukáš) a úvodom k Jánovmu evanjeliu. Kľúčové je rozoznanie, že aj synoptické evanjeliá poznajú idei, kedy je Boží Syn istým spôsobom prepojený s Božím Slovom a vložený do kontinuity s Božou Múdrosťou v ére Starej zmluvy. Toto konštatovanie jednoducho vyplýva z jeho vlastného konania a z jeho vlastných výrokov a z toho, ako ho opisujú apoštoli. Práve na takéto texty sa sústredí toto vyučovanie. Takto cez inšpiráciu od Svätého Ducha si apoštoli pospájali nitky rozličných biblických línií, kde veľkou križovatkou sú Príslovia 30:4, a v istej chvíli porozumeli, že Pán Ježiš je v jeho osobe a v jeho slovách a v jeho skutkoch a v jeho identite jednak Boží Syn a pritom zároveň ten istý Kristus je stelesnením či zhmotnením Božej múdrosti či Božieho slova. Práve takéto chápanie celý čas táto séria prezentuje ako výklad veršu Ján 1:14. Jedinečný príspevok Jánovho evanjelia potom spočíva v tom, že explicitne vo svojom úvode rozpracúva a opisuje vzťah Božieho Slova/Múdrosti voči osobe človeka Ježiša Krista, ktorý je Syn Boží narodený podľa sľubov z Dávidovskej rodovej línie. V takejto schéme je potom možné sa vyjadriť, že Kristus bol s Bohom od počiatku ako predzvedené budúce zhmotnenie Božieho Slova či Múdrosti. Presnosť v takomto vyjadrení je veľmi potrebná, aby nedošlo k nedorozumeniu a zámene s myšlienkou, že Boží Syn nejako osobne predľudsky existoval, čo už je ale potom veľmi iné chápanie osoby Pána Ježiša než to, ktoré je predložené v tejto sérii, a ktoré zastávajú biblickí unitariáni po celom svete. V závere vyučovania je ešte zahrnutý aj pohľad na úvodné verše prvej Jánovej epištoly. Porozumenie toho, ako je Pán Ježiš stelesnením Božieho Slova/Múdrosti, nás má viesť k ešte hlbšiemu obdivu, láske a oddanosti voči jeho osobe a jeho dielu. Bez neho by sme my hriešni ľudia skončili vo večnom zahynutí.

Kazateľ: Jan Sichula

Séria: Evanjelium Jana 1 kapitola – vyklad textu

Téma: #slovo Bozie , #spasenie , #stvorenie , #zjavenie , #Logos , #Syn Bozi , #Genezis , #Stara zmluva , #apostol Jan , #pociatok , #personifikacia , #exegeza , #hermeneutika , #biblicky unitarianizmus , #Boh Otec , #uctievanie , #mudrost , #kristologia , #evanjelia , #apostoli

Dátum: January 23, 2022