Kristus

Identita Pána Ježiša Krista podľa knihy Skutky apoštolov
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 6. časť] |
| Skutky 2:22 a 17:31; Skutky 3:6 a 10:38; Skutky 3:22; Skutky 3:25 a 13:23; Skutky 3:26, 4:25 a 4:27; Skutky 9:20 a 13:33; Lukáš 2:4; Marek 9:7; 1. Korinťanom 16:22; Galatským 4:4 |
Popis: Kniha Skutky apoštolov obsahuje inšpirované dejiny prvej cirkvi a je plná enormne dôležitých informácií. Nás v tomto prípade zaujíma, čo hlásajú apoštoli o tom, že kto je Ježiš Kristus, akými výrazmi ho opisujú alebo tiež čo učia o jeho identite. Prezentujú ho ako večného Boha či druhú božskú osobu v trojjedinom Bohu alebo naopak ohlasujú, že Ježiš Kristus je svojím narodením, životom, smrťou a vzkriesením vyplnením dávnych sľubov o príchode Spasiteľa, ktorý sa narodí z Abrahámovho potomstva a Dávidovho rodu? Read more

Narodenie a identita Pána Ježiša podľa Lukášovho evanjelia
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 5. časť] |
| Lukáš 1:1 – 38, 3:22; 3:38, 1:43; Ján 2:1 a 3; Skutky 1:14; Genezis 3:15; Rimanom 5:12; 2. Samuelova 7:14; 1. Kronická 17:13 |
Popis: V piatej časti tejto série nás zaujíma primárne text prvej kapitoly Lukášovho evanjelia a popri tom aj ďalšie texty a medzi nimi Lukáš tretia kapitola. Evanjelista Lukáš po úvode najprv opisuje Jána Krstiteľa ako toho, kto mal pripraviť izraelský ľud na príchod Syna Božieho. Pritom s ohľadom na osobu Pána Ježiša je kľúčové porozumieť, ako evanjelista Lukáš jasne nadväzuje na starozmluvné texty, ktoré Syna Božieho opisujú ako človeka, ktorý sa zrodí z dávidovsko-mesiášskej kráľovskej rodovej línie, a ktorého Boh zmocní k vykonaniu diela spasenia hriešnikov. Read more

Národ Izrael ako syn Boží a zároveň prorocký predobraz Syna Božieho
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 4. časť] |
| Exodus 4:22 a 23; Deuteronomium 14:1 a 2; Izaiáš 7:14; Matúš 2:15; Lukáš 3:23; Ján 1:46 a 1:50; Ján 3:16; Efezanom 3:14 a 15; Hozeáš 11 |
Popis: Táto štvrtá časť sa sústredí hlavne na tie starozmluvné texty, kde je izraelský národ kolektívne opísaný ako Boží syn. Aj v tomto prípade rovnako ako vo všetkých iných výskytoch tu Božie synovstvo opisuje stvorené bytosti. V prípade Izraela sú to ľudia, ktorí sú z Božieho milostivého rozhodnutia vo zvláštnom vzťahu s Bohom. Platí, že tento zvláštny synovský vzťah im priniesol výsady ale aj povinnosti. Pozrieme sa tiež ako Nová zmluva aplikuje túto ďalšiu SZ líniu synovstva na osobu Pána Ježiša Krista v jeho unikátnom synovstve „jednorodeného Božieho Syna“. Read more

Kristus dopredu v SZ zjavovaný ako zasľúbené potomstvo ženy a pritom Syn Boží
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 3. časť] |
| Biblické texty: Genezis 3:15, Genezis 17:1 – 10 ; Genezis 35:9 – 15 a 23 – 29; Rút 1:1 a 2; Rút 4:17 a 22; 2. Samuelova 7:14; Židom 1:5; Ján 4:42 |
Popis: V tretej časti tejto série sa ďalej pozeráme do Starej zmluvy. Sledujeme biblické dejiny od prvého zasľúbenia v Genezis 3:15 o príchode Spasiteľa, ktorý bude potomkom ženy. Zaujíma nás zlatá línia predpovedí Kristovho narodenia, ako sa potom zužuje na Abrahámovo potomstvo a ďalej na Dávidovskú kráľovskú dynastiu. Takto sa opäť dostávame k textu 2. Samuelova 7:14, kde nastáva kľúčové prepojenie kráľovsko-mesiášsko-spasiteľskej rodovej línie s ideou, že tento zasľúbený človek bude zároveň Syn Boží. Read more