Kristus

Čo v Biblii znamená výraz „Syn Boží“ – pohľad do Starej zmluvy
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 2. časť] |
| Genezis 1 a 6; Jób 1, 2, 38; 2. Samuelova 7; Daniel 3 |
Popis: Otázka, čo presne znamená výraz „Syn Boží“ je dôležitá a delia sa na nej jednotlivé historické vysvetlenia osoby Pána Ježiša Krista krížom cez širokú scénu kresťanstva. Ak na ňu máme nájsť správnu a biblicky podloženú odpoveď, potrebujeme sa okrem iného pozrieť na viaceré výskyty tohto výrazu v Starej zmluve. V Starej zmluve máme množinu textov, ktoré tento výraz používajú na anjelské bytosti a potom máme inú množinu textov, kde sa dá vyrozumieť, že s ideou zvláštneho Božieho synovstva korešponduje kráľovsko-mesiášsko-spasiteľskú rodová línia. Read more

Prvý pohľad na biblické výpovede o tom, že Ježiš je Boží Syn
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 1. časť] |
| Skutky 9:1 – 31 |
Prvá časť tejto série predstavuje úvod do štúdia identity Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Popísané sú štyri hlavné historické prístupy – trojjedinosť a jej dve hlavné variácie, modalizmus, unitarianizmus s osobnou predľudskou existenciou Pána Ježiša a unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. Následne je naznačená počiatočná obhajoba štvrtého z týchto vyššie rozpísaných modelov a to cez pohľad na štyri state hovoriace o tom, čo ohlasoval apoštol Pavel. Model unitarianizmu bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša prináša dve hlavné tvrdenia: (1) jeden pravý samoexistujúci Boh je Otec sám a (2) Pán Ježiš je bezhriešny človek, ktorého počiatok je v zázračnom panenskom počatí v židovskej žene, ktorá sa volala Mária. Read more