Evanjelikalizmus a unitarianizmus

Lukáš 15; Skutky 2:40 až 41; Matúš 16:18; 1. Timotejovi 2:5; Efezanom 4:6; Ján 17:3; Júda 25

Miesto: Bratislava

  •  Prevziať

Popis: Kázeň najprv v úvodnej časti pracuje s textom Lukáša 15. kapitoly, kde svietia pravdy o potrebe osobného pokánia a obrátenia. Podobenstvo o stratenej ovci, o stratenej minci a o márnotratnom synovi všetky spolu ilustrujú rovnaké duchovné pravdy. Všetci sme kvôli pádu do hriechu duchovne pred Bohom stratení a všetci potrebujeme byť nájdení cieľom spasenia a získania večného života. Verné ohlasovanie evanjelia Božej milosti a pôsobenie Svätého Ducha majú za výsledok, že všade tam, kde jednotliví ľudia reagujú vierou a pokáním, tam nastáva znovuzrodenie a prechod z tmy hriechu do svetla poznania Božej milosti a dobroty. Rozoznanie nutnosti osobného obrátenia a pokánia je základnou črtou historického evanjelikalizmu. Evanjelikalizmus je v kázni definovaný a opísaný voči širšiemu kontextu protestantskej reformácie. Protestantskú reformáciu zase dostatočne neoceníme, kým si neuvedomíme storočiami naakumulované odklony rímskeho katolicizmu od Písma. Rovnako treba rozumieť a ceniť si, k akým spoločenským zmenám postupne viedla reformácia cez svoj širší dosah a účinok v dejinách ľudstva. Objasnených je pri tom aj päť hlavných princípov historického protestantizmu a ďalej i vzťah medzi protestantizmom a evanjelikalizmom. Pravda o nutnosti osobného obrátenia žiari z Písma a rovnako z Písma žiari aj pravda o jednom Bohu Otcovi a jeho Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Takto je možné pre jednotlivého kresťana či miestne zbory držať a vyznávať ako jadro pozície evanjelikalizmu, tak aj unitariánske presvedčenia.

Zdroje a odkazy použité v tomto vyučovaní a odkazy na ďalšie študijné zdroje:

Článok ‘Evanjelikálne hnutie’ na slovenskej Wikipédii

Výraz ‘evangelical’ v kolekcii slovníkov z edície Collins dictionaries

Kazateľ: Jan Sichula

Séria:

Téma: #hriech , #milost , #evanjelium , #viera , #pokanie , #znovuzrodenie , #obratenie , #vecny-zivot , #unitarianizmus , #evanjelikalizmus , #rimsky-katolicizmus , #protestantizmus , #sola-scriptura , #sola-fide , #sola-gracia , #solus-christus , #soli-deo-gloria , #cirkev , #zbor , #krst , #novy-zivot , #duchovny-rast , #Maria , #trojjedinost , #znovuzrodenie-krstom , #anglikanska-cirkev , #Syn-Bozi , #Pan-Jezis-Kristus , #jeden-Boh , #Boh-Otec , #Biblia

Dátum: May 28, 2023