Kazne

Kristus dopredu v SZ zjavovaný ako zasľúbené potomstvo ženy a pritom Syn Boží
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 3. časť] |
| Biblické texty: Genezis 3:15, Genezis 17:1 – 10 ; Genezis 35:9 – 15 a 23 – 29; Rút 1:1 a 2; Rút 4:17 a 22; 2. Samuelova 7:14; Židom 1:5; Ján 4:42 |
Popis: V tretej časti tejto série sa ďalej pozeráme do Starej zmluvy. Sledujeme biblické dejiny od prvého zasľúbenia v Genezis 3:15 o príchode Spasiteľa, ktorý bude potomkom ženy. Zaujíma nás zlatá línia predpovedí Kristovho narodenia, ako sa potom zužuje na Abrahámovo potomstvo a ďalej na Dávidovskú kráľovskú dynastiu. Takto sa opäť dostávame k textu 2. Samuelova 7:14, kde nastáva kľúčové prepojenie kráľovsko-mesiášsko-spasiteľskej rodovej línie s ideou, že tento zasľúbený človek bude zároveň Syn Boží. Read more

Čo v Biblii znamená výraz „Syn Boží“ – pohľad do Starej zmluvy
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 2. časť] |
| Genezis 1 a 6; Jób 1, 2, 38; 2. Samuelova 7; Daniel 3 |
Popis: Otázka, čo presne znamená výraz „Syn Boží“ je dôležitá a delia sa na nej jednotlivé historické vysvetlenia osoby Pána Ježiša Krista krížom cez širokú scénu kresťanstva. Ak na ňu máme nájsť správnu a biblicky podloženú odpoveď, potrebujeme sa okrem iného pozrieť na viaceré výskyty tohto výrazu v Starej zmluve. V Starej zmluve máme množinu textov, ktoré tento výraz používajú na anjelské bytosti a potom máme inú množinu textov, kde sa dá vyrozumieť, že s ideou zvláštneho Božieho synovstva korešponduje kráľovsko-mesiášsko-spasiteľskú rodová línia. Read more

Prvý pohľad na biblické výpovede o tom, že Ježiš je Boží Syn
| [Ježiš Kristus je Syn Boží – 1. časť] |
| Skutky 9:1 – 31 |
Prvá časť tejto série predstavuje úvod do štúdia identity Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Popísané sú štyri hlavné historické prístupy – trojjedinosť a jej dve hlavné variácie, modalizmus, unitarianizmus s osobnou predľudskou existenciou Pána Ježiša a unitarianizmus bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša. Následne je naznačená počiatočná obhajoba štvrtého z týchto vyššie rozpísaných modelov a to cez pohľad na štyri state hovoriace o tom, čo ohlasoval apoštol Pavel. Model unitarianizmu bez osobnej predľudskej existencie Pána Ježiša prináša dve hlavné tvrdenia: (1) jeden pravý samoexistujúci Boh je Otec sám a (2) Pán Ježiš je bezhriešny človek, ktorého počiatok je v zázračnom panenskom počatí v židovskej žene, ktorá sa volala Mária. Read more

Objasnenie toho, ako vznikajú nové zbory
| [Cirkev Pána Ježiša Krista – 3. časť] |
|
  1. Timotejovi 2
|