Kazne

Pohľad na štyri znaky miestnej cirkvi
| [Cirkev Pána Ježiša Krista – 2. časť] |
| Skutky 2 |

Desať dôvodov, prečo sa každý kresťan potrebuje pripojiť k miestnemu zboru
| [Cirkev Pána Ježiša Krista – 1. časť] |
| Rimanom 16 |


Obrátenie človeka k Bohu
| Porozumenie rozdielom medzi monergistickými a synergistickými modelmi obrátenia |
| Exodus 17; Žalm 95; Židom 3 a 4 |
V rámci evanjelikálneho protestantizmu existujú viaceré chápania či modely toho, ako u človeka nastáva obrátenie. Tieto rôzne modely sa potom dajú rozdeliť podľa rozličných kritérií. Jedno možné rozdelenie je monergizmus vs. synergizmus. Monergizmus v záležitosti obrátenia znamená, že obrátenie sa chápe ako spôsobené výlučne jednostrannou Božou aktivitou, kým synergistický prístup o pozadí udalosti osobného obrátenia uvažuje ako o kombinácii viacerých faktorov, ktoré sa spolu stretli a prekryli v istom konkrétnom časovom momente. Read more